overlay

Organisatie

De schoolbesturen in De Kempen hebben de opdracht gekregen om aan alle kinderen in hun regio passend basisonderwijs te bieden. Hiervoor hebben zij zich verenigd in Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. Vanuit dit verband werken zij nauw samen met gemeenten, scholen voor speciaal (basis)onderwijs en andere instanties.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Besluiten worden voorbereid doorhet passend onderwijs overlegvan schooldirecteuren en deskundigen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die besluiten ligt bij de directeur van het samenwerkingsverband.

Verantwoordelijkheden
Scholen zijn verantwoordelijk voor de basiskwaliteit, voor het bieden van de afgesproken basisondersteuning en het verzorgen van extra ondersteuning.De doorleiding van kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs behoort ook tot hun taken. Als het om kinderen gaat die van buiten het samenwerkingsverband komen (zij-instroom) of om kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan (onderinstroom) verloopt de doorleiding via de centrale commissie toelaatbaarheidsverklaringen (CCT).