overlay

Missie & Doelen

Basisonderwijs dat het belang van het kind vooropstelt en afgestemd is op zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat hem of haar optimaal voorbereidt op een gelukkige, succesvolle toekomst in onze maatschappij. Onderwijs dat het liefst zo dicht mogelijk bij huis gegeven wordt. Kort samengevat is dat wat Passend Onderwijs De Kempen wil bereiken.
Missie†
De officiŽle missie luidt als volgt:†

Binnen het Samenwerkingsverband De Kempen wordt het kindbelang geoptimaliseerd, waarbij het uitgangspunt geldt dat voor alle kinderen zoveel mogelijk geÔntegreerd en thuisnabij een adequaat onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Een passend onderwijsaanbod dat voldoet aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zodanig dat hij/zij optimaal wordt aangesproken en uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen om zo optimaal mogelijk en gelukkig te functioneren in de maatschappij. Als dit niet kan op de school van aanmelding wordt gezocht naar een passend aanbod met inachtneming van het principe van thuisnabijheid. Geen kind valt tussen wal en schip.

Doelen
Om de missie te bereiken, richt het samenwerkingsverband zich op vijf hoofddoelstellingen, namelijk:†
•†† †Goed onderwijs op alle scholen;
•†† †Passend arrangeren;
•†† †Een dekkend netwerk voor alle leerlingen;
•†† †Afstemming met andere sectoren;†
•†† †Budgettaire beheersbaarheid en transparantie.†

In het ondersteuningsplan voor het huidige schooljaar staat omschreven hoe het samenwerkingsverband deze doelen wil bereiken.†