overlay

Passend Onderwijs

Elk kind verdient onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Meestal is het standaard lesprogramma daarvoor voldoende. Maar soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat hij of zij chronisch ziek is of leer- of gedragsproblemen heeft.
Einde van het rugzakje
Voorheen hadden ouders dan een indicatie nodig om die extra ondersteuning te krijgen. Daarmee konden zij voor hun kind een leerlinggebonden financiering (Lgf) aanvragen. Het zogenaamde rugzakje. Hieruit werd de ondersteuning betaald. Deze werkwijze leidde echter tot veel bureaucratie en te veel focus op de indicatie, in plaats van de onderwijsbehoefte van het kind. Per 1 augustus 2014 kwam het rugzakje daarom te vervallen.

Zorgplicht bij de scholen
Sindsdien hebben scholen zorgplicht. Dat houdt in dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat alle kinderen die bij hen aangemeld zijn of worden passend onderwijs krijgen. Als dat nodig is bieden zij daarvoor extra ondersteuning. Het liefst op de school zelf. Lukt dat niet dan zoekt de school een geschikte onderwijsplek in de buurt. Om dit op een goede manier te regelen werken scholen samen met andere reguliere en speciale scholen in hun regio. Passend Onderwijs de Kempen is zo'n samenwerkingsverband.

Meer weten? Bekijk de onderstaande video of bezoek www.passendonderwijs.nl