overlay

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld op het vlak van opvoed- en opgroeiproblemen en ondersteuning van jongeren met een beperking. Daarnaast gaan gemeenten over zaken als leerlingenvervoer, leerplicht en onderwijshuisvesting. Activiteiten die veel raakvlakken hebben met passend onderwijs.
Overleg
Het samenwerkingsverband overlegt daarom regelmatig met de gemeenten. Uitgangspunt is: 'school en jeugdhulp verbonden' door korte lijnen tussen onderwijs en jeugdhulp en betere samenwerking en afstemming. Preventie krijgt daarbij speciale aandacht. Signaleert een leraar opvoed- of opgroeiproblemen, dan legt de school contact met jeugdzorg. Verder wordt overleg gevoerd over zaken als leerlingenvervoer, zorg in en om de school, huisvesting en ondersteuning aan kind, gezin en school.