overlay

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Namens elk schoolbestuur nemen één ouder en één leerkracht zitting in de raad. Zij worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen uit het samenwerkingsverband, maar hoeven daar zelf niet lid van te zijn.
De OPR is te bereiken via opr@podekempen.nl

 
 Stichting  Personeelsgeleding  Oudergeleding
 RBOB De Kempen  Koos Jansen (tijdelijk secretaris)  Lieke van Gorp
 SKOBOS  Carolien van Hattem  Yvonne Timmermans
 Nutsscholen Waalre    Monique van Tilburg
 KempenKind  Peetie Groenen  vacature
 SKOzoK  Corry Rijkers  Ingrid Lathouwers
 Veldvest  Freek van Reen (voorzitter)  Remko Bakker
 SO Zuiderbos  Meta van der Linden  
Berkenschutse   Mirthe Vegter (aftredend)
 Aloysiusstichting   Christien Joosten  
 SSOE