overlay

Basisondersteuning

De basisondersteuning is wat een school minimaal doet om al haar leerlingen onderwijs te geven dat past bij hun mogelijkheden en talenten. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om leer- en gedragsproblemen vroegtijdig te signaleren, procedures voor het doen van eenvoudige medische handelingen of het bieden van een aangepast lesprogramma aan hoogbegaafde kinderen.
Vijf domeinen
Elke school biedt in ieder geval de basisondersteuning die binnen het samenwerkingsverband is afgesproken. Wat die omvat staat omschreven in het ondersteuningsplan. De volgende vijf domeinen gelden daarbij als uitgangspunt:
  • Onderwijs: het onderwijsleerproces in de groepen;
  • Ondersteuning: ondersteuning van het onderwijsleerproces;
  • Beleid: visie en beleid van de school;
  • Organisatie: ondersteuningsstructuur van de school;
  • Resultaten: opbrengsten van passend onderwijs.
Hoe een school de basisondersteuning heeft vormgegeven en welke extra mogelijkheden geboden worden, is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel. De scholen publiceren dat op hun site.

Kwaliteit
De scholen en de schoolbesturen waaronder zij vallen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de basisondersteuning. Die moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie en de normen die zijn afgesproken binnen het samenwerkingsverband.

Gerelateerde informatie