overlay

Extra ondersteuning

Is de basisondersteuning niet voldoende om een kind passend onderwijs te bieden, dan kan de school extra ondersteuning organiseren. Extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk geboden op de school zelf bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement. Het is ook mogelijk dat de school haar basisondersteuning verhoogt. Leerkrachten worden dan bijvoorbeeld bijgeschoold of voorzien van hulpmiddelen zodat zij zelf de gewenste extra ondersteuning kunnen bieden. Is dat niet mogelijk, dan wordt het kind in overleg met de ouders aangemeld bij een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Extra ondersteuning op de basisschool
Heeft het kind behoefte aan extra ondersteuning dan verzorgt de school dit zelf. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van speciaal onderwijsmateriaal of de tijdelijke inzet van een deskundige of specialistische ondersteuning. De scholen ontvangen hiervoor middelen vanuit het samenwerkingsverband.

Speciaal (basis)onderwijs
In sommige gevallen kan de noodzakelijke ondersteuning niet plaatsvinden op de school zelf. In overleg met ouders en experts stelt de school dan voor om het kind aan te melden bij een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Om toegelaten te worden tot een school voor speciaal (basis)onderwijs moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de school, tenzij het om een kind gaat dat nog niet eerder basisonderwijs kreeg van een school binnen het samenwerkingsverband (onder- of zij-instroom). In dat geval doet de directeur van de school waar het kind aangemeld is een aanvraag bij de centrale commissie toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) van het samenwerkingsverband.